PRAVNO OBVESTILO

Flegis, d.o.o.
Direktorica Tadeja Osvald
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Telefon +386 2 460 53 42
Fax +386 2 460 53 43
E-pošta: info@curaprox.si 

Matična številka (UID): 5530598000 
Davčna številka: SI69276846

 

Oblikovanje,besedilo in implementacija

Curaden AG

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

1    Obseg
2    Registracija
3    Sklenitev pogodbe
4    Cene
5    Dobava, stroški odpreme
6    Dodelitev pravic do uporabe digitalnih vsebin in licenc programske opreme
7    Pridržek lastninske pravice, odstop od pogodbe
8    Trajanje pogodbe in odpoved pogodbe v primeru naročniških pogodb
9    Rok plačila in plačilo
10  Preklic
11  Jamstvo in odgovornost
12  Naslovi
13  Zasebnost, avtorske pravice, blagovne znamke
14  Končne določbe

Različica z dne: 27. april 2020
 

1) OBSEG

Ti splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za poslovne odnose med podjetjem Flegis d.o.o. (v nadaljevanju: Flegis) in potrošniki ali podjetji (v nadaljevanju »Kupec« ali »Kupci«) v najnovejši različici, ki je na voljo, ko odprete spletno mesto ali naročite izdelke med izdelki, ki jih Flegis prikazuje v spletni trgovini. 

Flegis je hčerinsko podjetje podjetja Curaden AG, švicarskega proizvajalca Curaprox izdelkov za ustno higieno. Flegis obdela in odpošlje vsa naročila, oddana na spletnem mestu www.curaprox.si.

Ti SPP se smiselno uporabljajo, mutatis mutandis, za pogodbe o zagotavljanju digitalne vsebine, licenc za programsko opremo ali kuponov, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. Prodajalec mora pri dobavi licenc za programsko opremo zagotoviti licenčni ključ, ki omogoča uporabo prodane programske opreme. Kupec ne pridobi nobenih pravic intelektualne lastnine do programske opreme. Glede značilnosti programske opreme je merodajen relevanten opis izdelka.

Ti SPP se lahko uporabljajo za pogodbe v zvezi s produkti (z blagom ali storitvami), ki se zagotavljajo v obliki enkratne ali redne dobave (»naročniška pogodba«). V primeru naročniške pogodbe se Flegis zavezuje, da bo dobavljal zahtevani produkt skozi celotno dogovorjeno veljavno obdobje pogodbe.

Občasno se lahko Pogoji uporabe spletnega mesta, Pravilnik o zasebnosti ali sedanji Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine prilagodijo, dopolnijo ali spremenijo. Kadar koli dostopate ali obiščete spletno stran, je merodajna različica spletne strani, ki je takrat dostopna. Redno obiskujte to stran, da vidite najnovejša pravila. O vseh bistvenih spremembah tega Pravilnika o zasebnosti vas bomo obveščali z objavo obvestila na našem spletnem mestu in/ali na mobilnih aplikacijah ter s posodobljeno različico Pravilnika o zasebnosti. Če se s spremenjenimi pravili ne strinjate, nam pošljite svoj ugovor na e-poštni naslov info@curaprox.si in do datuma začetka veljavnosti sprememb izbrišite svoj uporabniški profil, v kolikor ste ga ustvarili. Brez vašega preklica bo vaš uporabniški profil v skladu z novimi pravili še naprej prikazan tudi po datumu začetka veljavnosti sprememb. 

»Potrošnik« za namene teh SPP je vsak posameznik, ki sklene pravno zavezujoče transakcije v namene, ki niso primarno komercialni in/ali jih ne gre pripisati neodvisnim poslovnim dejavnostim. »Podjetje« za namene teh SPP pomeni fizično ali pravno osebo ali partnerstvo s pravno osebnostjo, ki sklene pravno zavezujočo transakcijo zaradi opravljanja komercialnih ali neodvisnih poslovnih dejavnosti.

Naročila in dobave so možne samo znotraj Slovenije. Naročila lahko vršijo izključno le tisti, ki so stari vsaj 18 let ali so pridobili podpis svojega zakonitega zastopnika.

Uporabljajo se izključno ti splošni pogoji poslovanja. Podjetje Flegis ne priznava nobenih Kupčevih pogojev poslovanja, ki so v nasprotju in/ali se razlikujejo od teh pogojev poslovanja, razen če Flegis izrecno pisno privoli v takšne pogoje v posebnem primeru.
 

2) REGISTRACIJA

Pri vsakem naročilu blaga se mora Kupec registrirati in/ali ustvariti uporabniški profil na spletni strani www.curaprox.si pri podjetju Flegis. Večkratno registriranje pod različnimi imeni ali naslovi ni dovoljeno. 

Flegis lahko kadar koli prekliče svoja pooblastila brez navajanja razlogov. V tem primeru ima Flegis pravico, da nemudoma blokira in izbriše uporabniško ime in geslo.
 

3) SKLENITEV POGODBE

Predstavljanje ponudbe izdelkov Curaprox v spletni trgovini ne pomeni ponudbe za sklenitev kupne pogodbe s Kupcem. Ta ni zavezujoča.

S klikom gumba »Kupi zdaj« Kupec poda zavezujočo ponudbo za nakup.

Z oddajo naročila na strani www.curaprox.si, Kupec poda ponudbo za sklenitev zavezujoče nakupne pogodbe s podjetjem Flegis. Kupec bo prejel potrditev prejema naročila (»Potrdilo o prejemu naročila«). To potrdilo ne pomeni sprejema ponudbe, ampak Kupca zgolj obvešča, da je Flegis prejel naročilo. Podjetje Flegis bo Kupca obvestilo o morebitnih napakah v informacijah v zvezi s ponudbo izdelkov na spletnem mestu in Kupcu po potrebi podalo ustrezno proti-ponudbo.

Pogodba s podjetjem Flegis je sklenjena, ko Flegis izrecno sprejme ponudbo Kupca (»Potrdilo naročila«) ali ko Flegis pošlje naročeni izdelek Kupcu.

Sprejem s strani podjetja Flegis je odvisen od zakonitosti naročila in razpoložljivosti naročenega blaga ali storitev. Če Flegis ne more sprejeti naročila Kupca, bo slednji namesto sprejema naročila prejel obvestilo o nerazpoložljivosti. Izdelki, ki jih začasno ni mogoče dobaviti, bodo rezervirani za Kupca in naročilo bo ostalo veljavno.
 

4) CENE

Možne so spremembe v ceni, v tem primeru velja cena, ki velja v času oddaje naročila. Vse objavljene cene so v evrih (EUR) in vsebujejo 22% davek na dodano vrednost (DDV).

Cene ne vključujejo dodatnih stroškov odpreme, nastanejo med podjetjem Flegis in Kupcem.

5) DOBAVA, STROŠKI ODPREME

Flegis dobavi naročeno blago čim hitreje na naslov, ki ga Kupec navede v naročilu ali na lokacijo, ki si jo Kupec izbere med različnimi možnostmi dobave izbrane kurirske službe ali (če je kot način plačila izbran PayPal) na naslov evidentiran pri PayPal-u. Flegis ima pravico do dobave blaga ali opravljanja storitev v več delih, v razumni meri za Kupca. Kadar Flegis dobavi blago v več delih, Flegis tudi prevzame morebitne dodatne poštne stroške. 

Dobava se izvede v skladu s stroški odpreme, navedenimi v konkretnem primeru.

Dobava naročenih izdelkov se izvaja iz centralnega skladišča za spletno prodajo Curaprox, ki je locirano v Mariboru, v Sloveniji.

Dobava po Sloveniji običajno traja med 1 in 2 delovnima dnevoma. Informacija o dostavnih rokih je informativne narave in ni obvezujoča. 

Digitalne vsebine, kuponi in licenčni ključi programske opreme se Kupcu dobavijo izključno po elektronski poti (a) s prenosom ali (b) po e-pošti, po izbiri podjetja Flegis.

6) DODELITEV PRAVIC DO UPORABE DIGITALNIH VSEBIN IN LICENC PROGRAMSKE OPREME

Če v opisu vsebine v spletni trgovini Flegis ni drugače navedeno, Flegis Kupcu podeljuje časovno in prostorsko omejeno neizključno pravico do uporabe vsebin, ki so na voljo, v zasebne in/ali poslovne namene.

Dobava licenčnega ključa za licenco programske opreme daje Kupcu pravico do uporabe programske opreme in/ali vsebine, navedene v pripadajočem opisu izdelka in licenčnih določbah, v obsegu, ki je v njih opisan.

Prenos vsebin na tretje osebe ali kopiranje za tretje osebe, ki ni v skladu s temi SPP in/ali licenčnimi določbami, ni dovoljeno brez privolitve prodajalca v takšen prenos licence na tretje osebe na podlagi pogodbe.

Tako dodeljena pravica ne začne veljati, dokler Kupec v celoti ne poravna določene pogodbene pristojbine. 

7) PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE, ODSTOP OD POGODBE

Flegis ostaja lastnik celotnega dobavljenega blaga do popolnega plačila. 

Če Kupec krši pogodbo, zlasti če ne izpolni plačilnih obveznosti, kljub opominu s strani podjetja Flegis, lahko Flegis po določitvi razumnega roka prekine pogodbo in zahteva vračilo blaga, katerega lastnik je Flegis. Vrnitev blaga podjetju ali zaplemba blaga s strani podjetja Flegis pomeni odstop od pogodbe. Vse morebitne nastale stroške odpreme krije Kupec. Flegis ima pravico prodati blago po vračilu.

Flegis si pridržuje pravico, da v primeru negativne ocene kreditne sposobnosti ne sklene pogodbe.

8) TRAJANJE POGODBE IN ODPOVED POGODBE V PRIMERU NAROČNIŠKIH POGODB

Naročniške pogodbe časovno niso omejene, vendar se sklepajo za minimalno obdobje, ki je navedeno v ustreznem opisu izdelka v spletni trgovini Flegis. Naročniška pogodba se lahko odpove kadar koli v času minimalnega obdobja in preneha veljati po poteku minimalnega obdobja, ali po poteku minimalnega obdobja kadar koli s 14-dnevnim predhodnim obvestilom, ki se ga v pismu ali po faksu/e-pošti pošlje na naslov, naveden v točki 12.

To ne posega v pravico do izredne odpovedi pogodbe iz utemeljenega razloga. Za utemeljen razlog velja, da obstaja, če se nadaljevanje pogodbenega razmerja do dogovorjenega datuma odpovedi ali do izteka odpovednega roka za odstopno stranko ne šteje za razumno, ob upoštevanju okoliščin konkretnega primera in presoji interesov obeh strani.

9) ROK PLAČILA IN PLAČILO

Za namene naročanja Flegis sprejema samo načine plačila, ki so prikazani Kupcu (v spletni trgovini). Flegis si pridržuje pravico, da se s svojimi Kupci pisno dogovori za načine plačila, ki niso navedeni v tem razdelku. 

Za procesiranje plačil spletne trgovine Flegis uporablja storitev Stripe podjetja Stripe Inc. (510 Townsend St., San Francisco, CA94103, ZDA) z namenom zagotavljanja varnega spletnega plačevanja z bančnimi karticami ali drugimi navedenimi plačilnimi možnostmi. 

V primeru plačila z načinom plačila, ki ga ponuja PayPal, plačilo obdela ponudnik PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (v nadaljevanju: »PayPal«), ob upoštevanju pogojev uporabe PayPal-a, dostopnih na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, ali – v primeru, da Kupec nima računa PayPal – ob upoštevanju pogojev plačila brez računa PayPal, dostopnih na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Kupec ima možnost izbire plačila po predračunu. Pri izbiri te plačilne metode po potrditvi naročila prejme e-pošto z vsemi potrebnimi podatki, da opravi plačilo. Takoj, ko prejmemo informacijo o plačilu, bomo vašo pošiljko odposlali. Če plačila ne bomo prejeli v 8 dneh, bo vaše naročilo stornirano. Flegis ima odprt TRR pri Nova KBM, d.d.  Kupec uporabi spodnje podatke:

Številka računa: SI56 0451 5000 1062 561, SWIFT (BIC koda): KBMASI2X, referenca: brez reference (NRC), namen plačila: vnesite referenco vašega naročila.

Kupnina in morebitni stroški odpreme zapadejo in se plačajo ob sklenitvi pogodbe v skladu s točko 3. Če je dogovorjen gotovinski predujem z bančnim nakazilom, plačilo zapade in se plača takoj po sklenitvi pogodbe, razen če se stranki dogovorita za poznejši rok.

Flegis lahko brez dodatnih pojasnil zahteva plačilo predujma v gotovini. Naročilo bo obdelano po prejemu plačila.

Če Kupec plačila ne izvrši, ima Flegis pravico zaračunati pristojbino v pavšalnem znesku za opomin, ki je naveden v postopku naročanja. To ne posega v pravico podjetja Flegis, da zahteva dodatno odškodnino, zlasti za stroške izterjave dolgov prek podjetja za izterjavo ali odvetnika.

Kupone za spletno trgovino Flegis je treba unovčiti pred zaključkom postopka naročanja; naknadni odbitki pri ceni niso dovoljeni.

Kuponi so unovčljivi izključno pod pogoji, navedenimi na kuponu, in za skupine izdelkov, navedene na kuponu. Določeni izdelki so lahko izključeni iz akcij s kuponi.

Kuponov ali zakonsko dovoljenih popustov (npr. količinskih popustov) ni mogoče kumulativno uporabiti pri enem naročilu. Kuponov ni mogoče unovčiti za gotovino. 

Kupon je prenosljiv. Flegis lahko učinkovito izpolni svoje obveznosti s ponudbo storitve kateremu koli imetniku kupona, ki ga unovči v spletni trgovini.